Regulamin

przyznawania stypendium

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu

 

Podstawa prawna:

Art. 90g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 56, poz. 458)

 

 

 

§ 1

1. Komisję Stypendialną powołuje dyrektor szkoły.

§ 2

1. Stypendia przyznawane są uczniom począwszy od II semestru klasy czwartej, aż do ukończenia szkoły podstawowej.
2.
Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce jeśli uczeń uzyskał średnią ocen co najmniej 5,50 (dla uczniów kl. IV, VI i VII jest to średnia śródroczna i roczna, natomiast dla uczniów klas VIII średnia śródroczna i końcowa) oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania..
3.
Średnią ocen, o której mowa w pkt. 2 ustala Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
4.
Za osiągnięcia sportowe stypendium przyznawane jest jeżeli:
       
a. uczeń otrzymał ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
       
b. drużynowo lub indywidualnie w rozgrywkach szczebla co najmniej powiatowego zajął miejsce I, II, III lub IV, z tym, że
           w grach zespołowych stypendium otrzymują tylko wyróżniający się uczniowie wytypowani przez opiekuna.

§ 3

1. Wniosek o przyznanie stypendium do Komisji Stypendialnej składa:

  1. za wyniki w nauce – wychowawca klasy,
  2. za osiągnięcia sportowe – nauczyciel wychowania fizycznego odpowiedzialny za daną dyscyplinę sportową.

2. Ostateczny terminem składania wniosków do Komisji Stypendialnej jest dzień posiedzenia Rady Pedagogicznej.

3. Komisja Stypendialna w terminie dwóch tygodni przekazuje wnioski wraz z opiniami Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 4

1. Dyrektor szkoły określa wysokość stypendium w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz przyznaje je uczniom.

2. Wysokość stypendium zostanie ustalona na dwóch poziomach:

             I.   dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 6,00 – 5,80

             II.  dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,79 – 5,50

3. Stypendium wypłacane jest jednorazowo:
         a)
po I semestrze – do 31 marca,
         b)
po II semestrze – do 31 sierpnia.

§ 5
 

1. Uczniowie powiadamiani są o przyznanym stypendium przez wychowawców.
2.
Uczeń odbiera przyznaną mu kwotę stypendium w kasie szkoły pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem