Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

Franciszek Zaręba kl. 8a

 

 Zastępcy:

Łucja Mastalerz kl. 7c

Julia Bienias kl. 8b

Marcel Popielarski kl. 7b

                                                                               

 Członkowie sekcji:

Mikołaj Michalski kl. 8a, Natasza Nadolska kl. 7c, Anna Wróblewska kl. 7a, Łucja Grzyb kl. 8b, Julia Marzec kl. 7a, Lena Markwart kl. 8b, Anastasiia Pihunowa kl. 8c, Karolina Rębiś kl. 7b, Lena Gołąbek kl. 7b, Magdalena Stachurska kl. 8b, Julia Strzecha kl. 8b, Julian Grosicki kl. 7c, Julia Kamusińska kl. 8d, Paweł Posiadała kl. 8a.

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu

                                                                                                                             

Podstawa prawna:

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r roku.

 

3.  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu.

§ 1

Cele Samorządu Uczniowskiego:

1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
2. Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach.
3. Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

§ 2

Zadania Samorządu:

1.Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
2.
Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
3.
Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej
    sytuacji materialnej.
4.
Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
5.
Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
6.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
7.
Powołanie tematycznych sekcji zależnych od potrzeb szkoły.

§ 3

Uprawnienia Samorządu:

1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii dotyczących spraw szkoły.
2.
Prawo do wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3.
Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
4.
Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
5.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
6.
Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
7.
Redagowanie ściennych gazetek szkolnych.
8.
Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
9.
Prawo wypowiadania opinii na temat współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.
10.
Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

§ 4

Władze Samorządu Uczniowskiego

1.Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas należą do samorządów klasowych.
2.
Najwyższą władzą samorządu klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
3.
Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.
4.
Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
              a.
przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego – wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym,
              b.
dwóch zastępców – wybierani w wyborach na zebraniu ogólnym,
              c.
członkowie należący do powołanych sekcji.
5. Wybory do Zarządu odbywają się według ordynacji ustanowionej
na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

§ 5

Wybory

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego:
             a.
termin wyborów: do końca września każdego roku szkolnego,
             b. 
ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami,
             c. każda klasa może zgłosić co najwyżej trzech kandydatów,
             d.
spośród zgłoszonych kandydatów uczniowie na ogólnym zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają trzech, którzy będą tworzyć Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
             e.
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zostaje przewodniczącym,
             f.
dwóch kandydatów z kolejnymi wynikami zostaje zastępcami przewodniczącego,
             g.
pozostali kandydaci zostają przewodniczącymi sekcji,
             h.
przejęcie władzy przez nowy samorząd – 01.10. każdego roku szkolnego.
2.
Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.

§ 6

Zarząd Samorządu

1. Zarząd Samorządu współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2.
Zarząd Samorządu informuje ogól uczniów o swojej działalności.

§ 7

Fundusze Samorządu

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszy jest Zarząd w porozumieniu z opiekunami.
2.
Fundusze samorządów mogą być tworzone:
          a.
z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
          b.
z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
          c.
ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacji oraz osoby prywatne.

§ 8

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu.
2.
Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami.
3.
Doradzanie i wspieranie inicjatyw uczniowskich.
4.
Zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5.
Inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

§ 9

Dokumentację pracy Samorządu stanowią:

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2.
Roczne plany pracy.
3.
Sprawozdania z działalności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie 01.10.2011r.

 

 

 

 

Samorząd uczniowski w swoim planie kładzie nacisk na:

 

- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia         odpowiedzialności za podjęte zadania;

- wychowanie w poczuciu patriotyzmu;

- budowanie pozytywnego i sprzyjającego się uczeniu klimatu w szkole;

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;

- rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych;

- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;

- dbanie o mienie szkoły i dobre imię szkoły;

- budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji;

- organizowanie wolnego czasu uczniów.

 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem