W dniu 28-09-2022r. w naszej szkole odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023.W wyborach wzięło udział 20 kandydatów. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami - bardzo niewielkie. Społeczność uczniowska naszej szkoły zadecydowała, iż skład Samorządu wygląda następująco:

Przewodnicząca Szkoły: 


 Zastępcy:

                                                                               

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu

                                                                                                                             

Podstawa prawna:

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r roku.

 

3.  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu.

§ 1

Cele Samorządu Uczniowskiego:

1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
2. Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach.
3. Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

§ 2

Zadania Samorządu:

1.Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
2.
Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
3.
Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej
    sytuacji materialnej.
4.
Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
5.
Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
6.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
7.
Powołanie tematycznych sekcji zależnych od potrzeb szkoły.

§ 3

Uprawnienia Samorządu:

1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii dotyczących spraw szkoły.
2.
Prawo do wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3.
Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
4.
Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
5.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
6.
Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
7.
Redagowanie ściennych gazetek szkolnych.
8.
Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
9.
Prawo wypowiadania opinii na temat współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.
10.
Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

§ 4

Władze Samorządu Uczniowskiego

1.Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas należą do samorządów klasowych.
2.
Najwyższą władzą samorządu klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
3.
Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.
4.
Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
              a.
przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego – wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym,
              b.
dwóch zastępców – wybierani w wyborach na zebraniu ogólnym,
              c.
członkowie należący do powołanych sekcji.
5. Wybory do Zarządu odbywają się według ordynacji ustanowionej
na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

§ 5

Wybory

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego:
             a.
termin wyborów: do końca września każdego roku szkolnego,
             b. 
ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami,
             c. każda klasa może zgłosić co najwyżej trzech kandydatów,
             d.
spośród zgłoszonych kandydatów uczniowie na ogólnym zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają trzech, którzy będą tworzyć Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
             e.
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zostaje przewodniczącym,
             f.
dwóch kandydatów z kolejnymi wynikami zostaje zastępcami przewodniczącego,
             g.
pozostali kandydaci zostają przewodniczącymi sekcji,
             h.
przejęcie władzy przez nowy samorząd – 01.10. każdego roku szkolnego.
2.
Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.

§ 6

Zarząd Samorządu

1. Zarząd Samorządu współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2.
Zarząd Samorządu informuje ogól uczniów o swojej działalności.

§ 7

Fundusze Samorządu

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszy jest Zarząd w porozumieniu z opiekunami.
2.
Fundusze samorządów mogą być tworzone:
          a.
z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
          b.
z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
          c.
ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacji oraz osoby prywatne.

§ 8

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu.
2.
Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami.
3.
Doradzanie i wspieranie inicjatyw uczniowskich.
4.
Zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5.
Inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

§ 9

Dokumentację pracy Samorządu stanowią:

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2.
Roczne plany pracy.
3.
Sprawozdania z działalności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie 01.10.2011r.

 

 

 

 

Samorząd uczniowski w swoim planie kładzie nacisk na:

 

- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia         odpowiedzialności za podjęte zadania;

- wychowanie w poczuciu patriotyzmu;

- budowanie pozytywnego i sprzyjającego się uczeniu klimatu w szkole;

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;

- rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych;

- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;

- dbanie o mienie szkoły i dobre imię szkoły;

- budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji;

- organizowanie wolnego czasu uczniów.

 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem